Halk Sağlığı

Halk sağlığı; hastalık ve kaza gibi sağlıkla ilgili sorunların toplumdaki dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen nedenleri inceleme, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlık yönetimi, sağlık örgütlenmesi, sağlık politikası, sağlık sistemleri, sağlık eğitimi, ana-çocuk sağlığı, üreme sağlığı, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, aşılama, bulaşıcı hastalıklardan korunma, işçi sağlığı ve meslek hastalıkları, afet gibi olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri, toplu yaşanılan yerlerde sağlık hizmetleri, yaşlıların ve gençlerin sağlık sorunları, hastalık risk yaklaşımı, göç ve sağlık ve sağlığı etkileyen sosyal faktörler gibi konular ile ilgilenen bir tıp bilimidir. Ayrıca toplumu hastalıklardan koruma (koryucu hekimlik), hijyen, çevre sağlığı ve aile planlaması eğitimi de halk sağlığının ilgi alanlarına gimektedir.

 

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.