Epidemiyoloji

Epidemiyoloji; hastalık, trafik ve iş kazaları gibi sağlık sorunlarının bir toplumdaki görülme sıklığını ve dağılımını, bunlar üzerinde etkili olan çeşitli faktörleri inceleyen ve bu incelemeler neticesinde ortaya çıkan sonuçların, bu sağlık problemlerinin önlenmesi ve kontrolu için uygulanmasını sağlayan halk sağlığı bölümünün bir alt birimidir. Epidemiyolojinin amacı, toplum sağlığını geliştirmek ve hastalıkların oluşmasını önlemek için gerekli sağlık bilgilerini toplamak, topladığı bu bilgileri yorumlamak ve sonuçlar çıkarmak ve kullanmaktır. Epidemiyoloji istatistik bilimi ile yakından ilişkilidir.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.