Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi, kanser tedavisinde radyoterapi (ışın tedavisi) yöntemini kullanan bir  bilim dalıdır. Radyoterapi; kanserli dokunun veya bazı iyi huylu tümörlerin tedavisinin radyasyon ışınları kullanılarak tedavi edilmesi işlemidir. Bu yüzden bu işleme halk arasında “Radyasyon Tedavisi” ya da “Işın Tedavisi” de denmektedir. Radyoterapide kullanılan radyasyon ışınları tedavi edilen bölgedeki kanser hücrelerinin büyümesini durdurur ya da bu hücreleri öldürülür.

Bu ışınlar vücuda dışarıdan (eksternal radyoterapi) ya da doku içine direkt verilebilir (brakiterapi).  Radyoterapide amaç çevreredeki normal dokulara zarar vermeden kanser dokusuna mümkün olduğunca çok miktarda ışın verebilmektir. Bu amaç için çeşitli teknikler geliştirilmiştir. IMRT (YART) (yoğunluk ayarlı radyoterapi),  IGRT (görüntü kılavuzluğunda radyoterapi), stereotaktik radyoterapi ve stereotaktik radyocerrahi gibi teknikler geliştirlmiştir.

Stereotaktik radyoterapi bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, pozitron emisyon tomografisi, anjiyografi gibi görüntüleme yöntemleri ile elde edilen bilgilerle, tedavi edilecek hedef kanser dokusuna en fazla, çevre normal dokulara ise en az doz ışın uygulamak için, farklı açılardan aynı merkeze gönderilen ışın demetleri prensibine dayanmaktadır. Bu tedavi birden fazla seanslarda yapılırsa Stereotaktik radyoterapi, tek bir seferde yapılırsa Stereotaktik radyocerrahi olarak adlandırılır. Stereotaktik radyocerrahi kafa içi ve kafa dışı lezyonlarda Cyberknife ile uygulanmaktadır.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.