Nükleer Tıp

Nükleer tıp, vücuda verilen ve ışın yayan (radyoaktif) bazı maddelerin, yaydıkları ışınların bir takım özel cihazlarla vücut dışından sayılması veya görüntü haline dönüştürülmesi yöntemi ile bazı hastalıkların tanısının konulması ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Nükleer tıp yöntemleri, sadece anatomik bilgiler veren radyolojiden farklı olarak, herhangi bir organın hem anatomik yapısı hem de çalışması (fonksiyonu) hakkında bilgi verir. Vücuda verilen işaretli bir maddenin organ tarafından tutulum oranı ve vücuttan temizlenme miktarı hesaplanarak, o organın çalışması (fonksiyonu) hakkında bilgi sahibi olununur. Nükleer tıp kalp, beyin, tiroid veya böbreklerdeki kan akımı miktarını veya kemik dokusu içinde tümör yayılım alanlarını gösterebilir. Yine nükleer tıp yöntemleri kullanılarak, radyoaktif (etrafa ışın yayan) maddeler vücuda verilerek tiroid kanseri ya da hipertiroidi tedavisi de yapılabilir. Vücuda verilen bazı maddelerin tümör hücreleri tarafından kullanılmasından yararlanılarak, kanser hastalığının tespiti yapılabilir (PET-Pozitron Emisyon tomografisi).

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.