Tıbbi Patoloji

Patoloji; hastalıklar sonucu hücre, doku ve organların yapısında meydana gelen değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenen bir tıp bilim dalıdır. Patoloji, hastalıkların nedenleri, hastalığın nasıl meydana geldiği, hastalık sonucu ilgili hücre, doku ve organlarda meydana gelen  yapısal değişiklikleri ve bu durumun klinik açıdan önemini inceler. Patoloji alanında uzmanlaşmış olan doktorlara patolog veya patoloji uzmanı denir.

Patoloji; ameliyat sırasında alınan organları, biyopsi ile elde edilen doku parçalarını ve şüpheli ölüm durumlarında uygulanan otopsi ile vücuttan elde edilen numuneleri  çıplak gözle ve mikroskop altında inceleler, topalanan bu vücut numunelerinin biyokimyasal tetkiklerini yapar ve gerektiğinde hastalığın tanısını koyabilmek için özel maddeler ile işaretlenmiş antikorları kullanır.

Patolojinin, sitopatoloji (vücut sıvılarının incelenmesi), nöropatoloji (sinir sistemi) ve dermatopatoloji (deri patolojisi) gibi alt birimleri bulunmaktadır.  Sitopatoloji, vücuttan elde edilen sıvı numunelerde etkilenmiş hücreleri inceleyerek tanı koyma amacını taşıyan patolojinin bir alt dalıdır.

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.