Çocuk Nefrolojisi

Böbreklerin başlıca görevi kanı süzerek oluşturdukları idrar ile vücudun çalışması sırasında açığa çıkan artık ve zehirli maddelerin vücuttan atılmasını sağlamaktır. Böbreklerin ayrıca vücudun su dengesinin sağlanması, vücut için gerekli bazı hormonların (D vitamini ve eritropoetin) üretilmesi, kan basıncının düzenlenmesi, kan hücrelerinin yapımının kontrolü ve kemik gelişiminin sağlanması gibi görevleri de vardır.

Çocuk nefrolojisi; 0-17 yaş arasındaki çocuklarda böbrekler ile ilgili bozuklukların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Çocuk nefrolojisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü’nün yan dalı yani bir üst uzmanlık alanıdır. bu alanda uzmanlaşmış çocuk doktorlarına çocuk nefroloğu denir.

İdrar yolu enfeksiyonları ,vezikoüreteral reflü (idrar torbasından böbreğe idrar kaçışı, VUR), üriner sistem taşları, hemolitik üremik sendrom (HUS), ailevi akdeniz ateşi (FMF) , Henoch-Schonlein purpurası, akut glomerulonefritler, idrarda kan görülmesi (hematüri), idrarda protein görülmesi (proteinüri) ve nefrotik sendrom, hipertansiyon, akut periton diyalizi, ayaktan devamlı periton diyalizi ve hemodiyaliz çocuk nefrolojisinin ilgi alanına giren başlıca konulardır.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.